top of page

Avís Legal

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la següent informació:

1 IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

Vostè està visitant la pàgina web quiropracticacatalunya.com  titularitat de ROBERT PUJOL SÁNCHEZ, amb domicili social a C. Roger de Llúria, 44, 7è-1a CP (08009 BARCELONA) BARCELONA, amb N.I.F. 33908674G, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, d'ara endavant EL TITULAR.

Pot contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 693.268.590

Correu electrònic de contacte: hola@quiropracticacatalunya.com

HOSPEDATGE WEB

 

Telèfon: 693.268.590

Correu electrònic de contacte: hola@quiropracticacatalunya.com

2 USUARIS

Les presents condicions (en endavant Avís Legal) té per finalitat regular l'ús de la pàgina web del TITULAR que posa a disposició de el públic.

L'accés i / o ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les condicions generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau resultin d'obligat compliment.

3 ÚS DEL PORTAL

QUIROPRACTICACATALUNYA.COM proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents AL TITULAR o als seus llicenciants als quals l'USUARI pot tenir accés.
L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.


L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.e. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:
•    Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
•    Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d'apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
•    Provocar danys en els sistemes físics i lògics de ROBERT PUJOL SÁNCHEZ, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a l xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
•    Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
•    Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb fins comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.


EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4 PROTECCIÓ DE DADES

Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privacitat.

5 CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicenciants.


Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del TITULAR.

6 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L'USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:


•    La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
•    La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'USUARI.
•    La infracció de la legislació vigent per part de l'USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.
•    L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l'usuari o de tercers. Correspon a l'usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.
•    L'accés fraudulent als continguts o serveis per a tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers pogués realitzar.
•    L'exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d'ells faci l'USUARI. EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.
•    Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
•    Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.


En el cas que existeixin fòrums, l'ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l'opinió de l'USUARI que els remet, que és l'únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'USUARI.

7 MODIFICACIÓ D'AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

EL TITULAR es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin representats o localitzats en el seu portal.


La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

8 ENLLAÇOS

En el cas que en QUIROPRACTICACATALUNYA.COM s'incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d'aquests hipervincles i altres llocs a Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9 DRETS D'EXCLUSIÓ

EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

10 GENERALITATS

EL TITULAR perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11 LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EL TITULAR i L'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols.

12 MENORS D'EDAT

QUIROPRACTICACATALUNYA.COM dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna aquesta circumstància, ROBERT PUJOL SÁNCHEZ no es fa responsable de les possibles conseqüències que puguin derivar-se de l'incompliment de l'avís que en aquesta mateixa clàusula s'estableix.

Darrera revisió: 02/05/2020

Amb l'assessorament d'FORLOPD. Tots els drets reservats segons la Llei de Propietat Intel·lectual.

C, Roger de Llúria 44, 7è 1ª, 08009, Barcelona

bottom of page