top of page

Política de Privacitat

L'objectiu d'aquesta política és informar als interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell del 27 d'abril del 2016.

1 IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

L'organització ROBERT PUJOL SÁNCHEZ, domiciliada al C. de Roger de Llúria, 44, 7è - 1a CP (08009 BARCELONA) BARCELONA, amb N.I.F. 33908674G, telèfon de contacte: 693.268.590 i correu electrònic hola@quiropracticacatalunya.com

2 FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

USUARIS / NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.

 • Entendre el comportament del navegant dins del web per tal de detectar possibles atacs informàtics al nostre web.

 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.

 • Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

 • Si és el cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., I / o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.

 • Gestionar i enviar-li el pressupost sol·licitat.

 • Gestionem les seves dades per programar la cita sol·licitada.

 • Gestionar, administrar, supervisar la seva activitat al blog / fòrum incorporat.

 

CLIENTS

 

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

 • La gestió de la relació comercial.

 • La prestació dels serveis que ens hagi contractat.

 • Gestions relacionades amb l'enviament i recepció del producte adquirit a través d'aquesta pàgina web.

 • La gestió administrativa, comptable i fiscal.

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.

 • Entendre el comportament del navegant dins del web per tal de detectar possibles atacs informàtics al nostre web.

 • Si és el cas, realitzar enquestes de qualitat que ens permetin avaluar el nostre servei.

 • Si és el cas, realitzar sortejos.

 • Si és el cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., I / o noticies o butlletins relacionats amb el nostre sector.

 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.

 • Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

3 BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

USUARIS / NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

 

 • En el consentiment que ens ha prestat per tractar les seves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.

 • Per complir amb les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals.

 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals, tot i que podrà exercir, si s’escau, els drets reconeguts en l'apartat vuitè de la present política

 

CLIENTS

 • Execució d'un contracte en el qual sigui part o aplicació de mitges precontractuals. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.

 • En el consentiment que ens has prestat per tractar les seves dades respecte de les finalitats alienes a el desenvolupament o execució del contracte existent. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.

 • Per complir amb les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals.

 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals, tot i que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l'apartat vuitens de la present política

3 BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

USUARIS / NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

 

 • En el consentiment que ens ha prestat per tractar les seves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.

 • Per complir amb les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals.

 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals, tot i que podrà exercir, si s’escau, els drets reconeguts en l'apartat vuitè de la present política

 

CLIENTS

 • Execució d'un contracte en el qual sigui part o aplicació de mitges precontractuals. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.

 • En el consentiment que ens has prestat per tractar les seves dades respecte de les finalitats alienes a el desenvolupament o execució del contracte existent. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.

 • Per complir amb les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals.

 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals, tot i que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l'apartat vuitens de la present política

4  TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-los a disposició de les administracions i organismes públiques competents, els jutges i tribunals o el ministeri fiscal, d'acord a l'durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb el client i / o els terminis de conservació previstos legalment

5 DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

6 DESTINATARIS

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

 • Jutges i tribunals.

 • Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l'obligació legal de facilitar les dades personals.

7 TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L'organització no realitza cap Transferència Internacional de Dades.

8 DRETS

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d'accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a la mateixa, sol·licitar la portabilitat d'aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si és el cas, quan procedeixi, a no ser objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l'elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l'organització, o bé dirigir un escrit a l'adreça postal o correu electrònic dalt indicades. En qualsevol cas, la seva sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una fotocòpia del seu D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat d'acreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent (Agencia Española de Protección de Datos), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que disposa l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l'adreça hola@quiropracticacatalunya.com , amb assumpte "BAIXES".

9 VERACITAT DE LES DADES

L'interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a l'efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment de la present obligació.

En el cas que l'usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l'organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació.

Darrera revisió 02/05/2020

Amb l'assessorament d'FORLOPD. Tots els drets reservats segons la Llei de Propietat Intel·lectual.

C, Roger de Llúria 44, 7è 1ª, 08009, Barcelona

bottom of page